Hồ sơ của bạn
Nick name:
Minamoto_Waya Cấp độ: [ Gensui Rikugun Taishō X ]
Chức Vụ:
Administrators
Phần thưởng:
HHHuy hiệu (0)   RepReputation (32767)
Hiện đang:

Đăng ký ngày:
Thứ tư, 2012-04-04, 12:23 PM
Lần cuối đăng nhập:
Thứ bảy, 2018-04-14, 2:07 PM
Sinh nhật:
10 October 1991 [ 28 Tuổi | Cung ]
E-mail:
Ẩn Email
State:
Duyên hải Nam Trung Bộ
City:
Đà Nẵng
Chữ ký: